Ротація: Воєнкоми замінять поранених військових на фронті

news

Воєнкомам, не лише відправляти мобілізованих на фронт, а й доведеться самим там повоювати. 

Воєнкомів з тилу відправлятимуть на фронт як військовослужбовців, а на їхні місця ставитимуть воїнів, які дістали поранення. Таке доручення Зеленський дав Залужному, — Резніков.

Міністр оборони Рєзніков на брифінгу повідомив, що переважна більшість військомів, які давно сидять у центрах комплектацій, відправлятимуть як військовослужбовців на лінію фронту.

А на їхнє місце направлятимуть військовослужбовців, які отримали поранення та знають, у тому числі, як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб.

“Є од­на з прос­тих ре­ко­мен­да­цій Пре­зи­ден­та Ук­ра­їни. Він дав серйоз­ну ре­ко­мен­да­цію го­лов­ко­му Ва­ле­рію За­луж­но­му — пе­ре­важ­ну біль­шість во­єн­ко­мів, які дав­но си­дять [у цен­трах ком­плек­та­цій] від­прав­ля­ти як вій­сько­вос­лужбов­ців на лі­нію фрон­ту,”— за­значив Олек­сій Рез­ні­ков на бри­фін­гу.

Наразі, цен­тра­ми ком­плек­ту­ван­ня та со­ці­аль­ної під­трим­ки зай­ма­єть­ся пер­ший зас­тупник мі­ніс­тра обо­ро­ни Олек­сандр Пав­люк. Мі­но­бо­ро­ни ра­зом з Мін­цифри роз­ви­ва­ють про­єкт «Обе­ріг» для ре­фор­му­ван­ня ЦКСП.

Ме­та про­єк­ту «Обе­ріг» — оциф­ро­ву­ва­ти до­ку­мен­ти вій­сько­во­зо­бовʼяза­них ук­ра­їн­ців. Нап­риклад, як­що хтось од­ру­жив­ся й не опо­віс­тив ЦКСП, то ці да­ні під­тягнуть­ся ав­то­ма­тич­но з Мінʼюс­ту.

Олек­сій Рез­ні­ков сподівається, що завдяки цьому змен­шиться на­ван­та­жен­ня на цен­три ком­плек­ту­ван­ня і ви­рі­шиться кад­ро­ве пи­тан­ня.

Там ба­га­то лю­дей, які си­дять там ві­ка­ми, по­рос­ли мо­хом і ко­рін­ня­ми, — каже міністр.

Як на мене, чудова ініціатива, військомати давно потребують нових кадрів. 

Що ви думаєте, про такі зміни? 

0 Комментариев